ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์

ประจำปีงบประมาณ 2567

หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 06 - 10 พ.ย. 2566

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน สถานะ
1 นางสาวฐิติรัชต์ ทรายทอง กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
2 นางสาวหัสยาภรณ์ อมรปาน กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
3 นายสรพงษ์ นนทวงษ์ แรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
4 นางจงจิตต์ ยูรนิยม แรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
5 นางสาวกฤติยาณี เรืองเนตร์ กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
6 นางสาวนภัสนันท์ นิตสุวรรณ์ แรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
7 นางสาวขวัญฤทัย ดิ้นทอง กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
8 นางเพลินใจ แสงวิเชียร สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
9 นางสาวชนิดาภา เดชาจิรกวิน แรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
10 นางสาวปิยารัตน์ แซ่จ๋าว กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
11 นางสาวศิริวรรณ สองนาค กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
12 นางสาวพิจิตรา คล้ายชะเอม กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
13 นายชวาล บุญจรัส กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
14 นายสมชัย ทิตสรรพพา กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
15 นางสาวผ่องศรี กันทะลึก กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
16 นางสาวทิพย์สุคนธ์ ใจซื่อ แรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
17 นางสาววรรษพร เฮ้งศิริ แรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
18 นางสาวจินตนา ติ่งบุญ กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
19 นางสาวอาภาพร กุลสวน กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
20 นางสาวแสงวรรณ นาคสำแดงฤทธิ์ กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
21 นายสรศักดิ์ คำเหลา กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
22 นายพงษ์พัฒน์ แจงทนงค์ แรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
23 นางสาวณภัทร สุดถนอม กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
24 นางภรณ์พจันทร์ ไชยภาลี แรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
25 นางสาวศศิธร ไทยลา แรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
26 นางมัณฑนา นันทฐานุกร กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
27 นางสาวสิริกัลยา อาจศิริ แรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
28 นางณัชชา นาสมวงศ์ แรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
29 นางสาวนัทชลิตา คงช่วย กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
30 นางวัชรี พงศ์กิตติภิญโญ แรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
31 นายสัญญา จันทร์รอด แรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
32 นายกฤต บุญเกษม กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
33 นางแสงจันทร์ ประสงค์ แรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
34 นางสาวจารุวรรณ จำนงค์กิจ แรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
35 นางสาวลำภูวดี จันทร์สีภา แรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
36 นางสาวรัฐธีย์ ณ นคร กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
37 นางสาววิชยานันท์ ขันละ กระทรวงแรง ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
38 นางสาวระพีพรรณ บัวแก้ว กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
39 นางสาวปริณดา บรรดาศักดิ์ กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
40 นางสาวปรีดา นิลมาตย์ กระทรวงแรงงาน ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม