ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์

ประจำปีงบประมาณ 2567

หลักสูตร การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 31

ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. 2566 - 19 ธ.ค. 2566

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน สถานะ
1 นางสาวชญานี สุนทรมาลัย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
2 นายธนภร ปรุฬห์ฤทธิ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
3 นางสาวเพ็ญนภา คำนนท์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
4 นายธันวัตถ์ เพ็ชรสวัสดิ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
5 นางสาวภานุมาศ ป้อมบ้านต้า สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
6 นางสาวคัทลียา สีสุทร สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
7 นายธัชพล เชาวน์โอภาส สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
8 นางสาวมานิตา ศรีคำพงศ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
9 นายฐานัส จันทระ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
10 นางสาวพนาวรรณ จันทรังศรี สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
11 นายณภัทร ดีเย็น สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
12 นางสาวกนกชนก รอดดี สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
13 นางสาวพณดา วงศ์ใหญ่ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
14 นางสาวชญาภรณ์ ภูงามเงิน สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
15 นางสาวพัชรี ศรีสวัสดิ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
16 นางสาวคนึงนิจ โชคชัย สำนักนายกรัฐมนตรี ยกเลิกใบสมัคร
17 นางสาวณิชากร นาวา สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
18 นางสาวนุชนาฎ บรรณกิจ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
19 นางสาวหยาดฝน ตันชื่น สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
20 นางสาวปริณยดา ศักดิ์ดาพงศ์ไพศาล สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
21 นางสาวเสนาะ สมีเพ็ชร สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
22 นายศิริบูรณ์ โอชารส สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
23 นางสาวพิมนภัทร์ สมพร สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
24 นายมนตรี รัศมี สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
25 นายธิติธัช หิรัญเบญจทรัพย์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
26 นางสาววรกมล นาคเพชรพูล สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
27 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา อุนาแพง สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
28 สิบตำรวจโทณัฐพงศ์ สารบุตร สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
29 นางสาวกนกพร สอนวงษา สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
30 นางสาวอรปวีณ์ วงศ์วชิรา สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
31 นางสาวมาซีเตาะ เจ๊ะมาแอ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
32 นายกนก ตันวิบูลย์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
33 นายอานนท์ เชิงจำเนียร สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
34 นางสาวคนึงนิจ โชคชัย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม
35 นางสาวสาธิดา โตษะกาญจนะ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอนุมัติเข้าฝึกอบรม